HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

코/피부질환

HOME 코/피부질환 비강질환치료


 
 
  후비루증후군
  후비루
  만성부비동염이 걱정되서
  유육종증인데 윤폐탕 치료..
  부비동염 치료
 
 
 
  비염, 호흡기질환 치료 사..
  알레르기 비염
  축농증 6개월 치료 후기
  비염치료 고맙습니다.
  아들 비염이 많이 좋아졌어..
 
 
 
  알레르기비염 (코막힘/콧물..
  비염과 후비루
  후비루(공황장애+축농증)
  알레르기비염, 맑은 콧물, ..
  축농증 재발, 코막힘, 후비..