HOME LOGIN JOIN US

YUNJE ORIENTAL CLINIC

폐/흉막질환

HOME 폐/흉막질환 기흉

 
 
  기흉
  간질성폐렴 악화문의
  숨가쁨증상이 시작
  증상이궁금합니다
  가슴이 눌리는듯한느낌
 
 
 
  만성 폐질환 치료 사례
  기흉 치료사례
  비결핵항산균, B형간염 치..
  폐기종, 폐결핵 후
  폐결핵 후유증
 
 
 
  폐결절(1cm) 완전 사라진 ..
  만성폐쇄성폐질환 치료 사..
  기흉 치료 사례
  유육종증 (폐)
  습성 늑막염 (흉수)